Voorwaarden

logofournituren1.jpg

Intellectuele eigendomsrechten

TopFournituren.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite
aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te
verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TopFournituren.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Algemene leveringsvoorwaarden TopFournituren.nl / La Couturiere group privacystatement, etc.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor: Cliënt: de wederpartij van Topfournituren.nl bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2. Topfournituren.nl / info@topfournituren.nl / Bastion 173 8223GM Lelystad. Topfournituren.nl is bevoegd om bij uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Topfournituren.nl zijn deze algemene voorwaarden ( hierna: voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Topfournituren.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Topfournituren.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Topfournituren.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.
Alle aanbiedingen van Topfournituren.nl zijn vrijblijvend en Topfournituren.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Topfournituren.nl. Topfournituren.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Topfournituren.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
De wet Verkoop op afstand bepaald dat u een bedenktijd van 14 dagen krijgt om de transactie zonder opgave van redenen te herroepen.
Artikel 2.1 Kortingscode/Acties
Topfournituren stuurt alleen actiecodes aan cliënten die ingeschreven staan voor onze nieuwsbrief, verder kunnen cliënten die niet zijn ingeschreven deze code vinden op Topfournituren.nl onder de pagina "kortingscode /Acties". Codes die u via andere kanalen / sites via het internet vindt zijn niet door ons opgegeven, kijk altijd bij een site of er in de zoekbalk voor het adres een slotje staat en het begint met HTTPS//... dan betreft het een veilige site waar u probleemloos kunt afrekenen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Topfournituren.nl heeft meerdere betalingsmogelijkheden om de koopsom te voldoen.


1. Vooruitbetaling.
Bij vooruitbetaling kunt u uw koopsom overmaken naar bankrekening Iban: NL50INGB0004328424 Bic: INGBNL2A t.n.v. La Couturiere onder vermelding van uw factuurnummer. Na de orderbevestiging, dient men het verschuldigde bedrag, bij vooruitbetaling binnen zeven werkdagen over te maken, de artikelen worden pas verzonden nadat het geld is ontvangen. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen tien werkdagen op het bankrekeningnummer van La Couturière is bijgeschreven, is vanaf dat moment over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. In principe zal Topfournituren.nl éénmaal een herinnering/aanmaning versturen. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Topfournituren.nl.

2.Ideal

3. Betalingsvoorwaarden 14 dagen.
3.1. Eventuele door Klant na bezorging (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van de bestelling te worden voldaan.
3.2. Wanneer er geen betaling na 14 dagen heeft plaatsgevonden zal binnen 5 werkdagen een 1e aanmaning volgen met een verhoging van € 15,00, deze dient binnen 3 werkdagen te zijn voldaan. Wanneer de eerste aanmaning niet tijdig wordt voldaan volgt hierop per direct een 2e aanmaning met een verhoging van € 20,00, deze dient wederom binnen 3 werkdagen te worden voldaan, wanneer deze eveneens niet wordt voldaan zal punt 3.3 in werking treden.
3.3. Bij een niet tijdige betaling is klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
3.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
3.5. In bovenstaande gevallen heeft Topfournituren.nl voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Topfournituren.nl vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
3.6. Afterpay: Wanneer u betaald met afterpay is de minimale orderwaarde € 5.00, de maximale orderwaarde betreft € 250. Wanneer u heeft betaald met afterpay ontvangt u binnen enkele dagen een mail met de betaalgegevens van Afterpay.


Artikel 4. Levering.
Topfournituren.nl hanteert een levertijd van 2 tot 10 werkdagen (na ontvangst van betaling). De door Topfournituren.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Plaats van levering is het door de cliënt opgegeven adres. Tenzij u aan Topfournituren.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden geleverd. Topfournituren.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Eventuele extra kosten van de nalevering worden door de Topfournituren.nl gedragen. De producten worden via Postnl verstuurd. Mocht u niet willen dat het pakketje bij buren wordt aangeboden indien u niet thuis bent, vermeld dat dan bij uw bestelling bij `opmerkingen`. Topfournituren.nl levert zowel uit eigen voorraad als via de voorraden van haar leveranciers. Mocht het artikel niet meer leverbaar zijn, dan neemt Topfournituren.nl zo spoedig mogelijk contact met u op. Topfournituren.nl zal u vrijblijvend een ander alternatief aanbieden daar waar mogelijk is, mocht dit niet naar wens zijn dan word zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) uw geld retour gestort. U hebt geen recht op schadevergoeding.
Voor spoedleveringen dient u contact op te nemen met Topfournituren.nl 0320-753999 / info@topfournituren.nl.
Topfournituren.nl leverd aan de volgende landen;
Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Zweden. Andere landen op aanvraag via mail info@topfournituren.nl.
Topfournituren.nl delivered to the following countries;
The Netherlands, Belgium, Denmark, Germany, France, Italy, Luxembourg, Austria, Spain, Sweden. Other countries on request via mail info@topfournituren.nl.

4.1. Bij acceptatie van gedane offertes zijn de betalingsvoorwaarden de betaling direct te voldoen bij ontvangst van de factuur, deze zal direct bij ontvangst van de acceptatie aan cliënt worden gezonden. Geleverde artikelen kunnen niet retour worden genomen mits er gebreken zijn, deze zullen worden omgeruild. Offerte heeft een geldigheidsduur van 2 maanden vanaf datum van verzending.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Topfournituren.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Topfournituren.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Topfournituren.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.
U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval innen twee (2) dagen na aflevering, contact op te nemen met info@ topfournituren.nl. Indien een product een gebrek vertoont, zal Topfournituren.nl dan wel de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal Topfournituren.nl in overleg overgaan het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen, waarbij het te betalen bedrag vooraf gestort dient te worden. Op de door Topfournituren.nl geleverde producten zit garantie conform de voorwaarden zoals de desbetreffende fabrikant die stelt. De rechten van u zoals die voortvloeien uit de wet worden door de garantievoorwaarden niet aangetast. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Topfournituren.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Topfournituren.nl kunnen worden uitgesloten.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Topfournituren.nl, dan wel tussen Topfournituren.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Topfournituren.nl, is Topfournituren.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Topfournituren.nl.


Artikel 9. Persoonsgegevens.
TopFournituren.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld. TopFournituren.nl zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk(brief of e-mail) verzoek hiertoe aan TopFournituren.nl te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. TopFournituren.nl zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Artikel 10. Overmacht.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TopFournituren.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat TopFournituren.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TopFournituren.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TopFournituren.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11. Diversen.
Wanneer door TopFournituren.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TopFournituren.nl deze voorwaarden soepel toepast. Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enig andere overeenkomst met TopFournituren.nl in strijd mochten zijn, met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TopFournituren.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Indien de consument jonger is dan 18 jaar, zal er eerst toestemming genoten moeten worden van de wettelijke vertegenwoordiger, i.v.m. betalingen, dit zal moeten blijken uit het medeondertekenen van de bestelling.


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 13. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, Is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 14. Retouren

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via retouren@topfournituren.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

Voor buitenlandse retouren draagt u zelf de kosten voor de retourzending.
Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

• Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals lint, band, elastiek, vlieseline, strijklinnen/ opmaatgeknipte artikelen en geopende blisterverpakkingen.

Wanneer een retourzending niet wordt geaccepteerd om een van bovengenoemde redenen zal er geen creditering plaatsvinden, de kosten om het artikel/artikelen aan u te retourneren dient u eerst aan TopFournituren te voldoen waarna wij uw retourzending aan u terugzenden.

Voor vragen kunt u ons mailen info@topfournituren.nl
TopFournituren.nl
Bastion 173
8223GM Lelystad
Nederland

Producten die speciaal in opdracht gemaakt en/of besteld worden kunnen en zullen niet retour worden genomen.

Wij willen u er op wijzen dat mocht u zich niet kunnen vinden in ons besluit u uw beklag eventueel kunt deponeren bij webshoptoppers keurmerk.

Voor vragen kunt u mailen naar: info@topfournituren.nl

Topfournituren.nl gevestigd: Bastion 173 8223GM Lelystad Nederland KvK: 32146134 BTW nummer: NL001593224B82 IBAN: NL50INGB0004328424 BIC: INGBNL2A(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Gastenboek

  • 04-08-2020 - Snelle levering. Was keurig verpakt. Heel attent.... ik had 1...  lees meer
  • 27-06-2020 - Super vlugge levering naar België, donderdagavond besteld vandaag met PostNL...  lees meer
  • 04-06-2020 - Pinkstermaandag mijn bestelling geplaatst en de woensdag erna alles binnen...  lees meer
Plaats een bericht

Aanbieding

Applicatie Tijgertje € 6,95 € 6,50
© 2009 - 2020 Topfournituren.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.